S-a reglementat procedura de inregistrare fiscala din oficiu – Octombrie 2016

Procedura de înregistrare fiscală, din oficiu a fost publicată în MO, Partea I nr. 850 din 26.10.2016, a unui subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii din 12.10.2016.

Dispoziţii generale

1.Prezenta procedură se aplică de către compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale din cadrul organului fiscal central competent, denumit în continuare compartiment de specialitate.

2.Prin organ fiscal central competent, în sensul prezentei proceduri, se înţelege:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul – în cazul contribuabililor care au domiciliu fiscal;
b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se face constatarea actului sau faptului supus dispoziţiilor legale fiscale – în cazul contribuabililor care nu au domiciliu fiscal;
c) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul permanent/sediul permanent desemnat – în cazul contribuabililor nerezidenţi care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României prin sedii permanente;
d) organul fiscal stabilit prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – pentru contribuabilii nerezidenţi pentru care s-au stabilit competenţe speciale de administrare ale organului fiscal central;
e) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul secundar – în cazul sediilor secundare care au obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii.

3. Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice, persoanelor juridice, precum şi entităţilor fără personalitate juridică, ce au obligaţia depunerii declaraţiei de înregistrare fiscală, conform legii, precum şi sediilor secundare care au obligaţia înregistrării ca plătitori de impozit pe venituri din salarii, conform legii, denumite, în continuare, contribuabili.

4. Prezenta procedură nu se aplică persoanelor fizice care deţin cod numeric personal şi sunt supuse impozitului pe venit, cu excepţia persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.

Procedura privind înregistrarea, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, a unui contribuabil, care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii

1.În sensul prezentei proceduri, înregistrarea fiscală a contribuabililor se realizează de către organul fiscal competent:
a) din oficiu, pe baza constatărilor proprii ale acestuia;
b) la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale.

2. Dacă înregistrarea fiscală se realizează din oficiu, pe baza constatărilor unor compartimente cu atribuţii de administrare fiscală, aceste compartimente transmit compartimentului de specialitate o solicitare motivată, însoţită de copii de pe documentele care au stat la baza formulării solicitării. Solicitarea se semnează de conducătorul compartimentului solicitant.

3. Dacă înregistrarea fiscală se realizează din oficiu, pe baza constatărilor organelor de inspecţie fiscală, acestea transmit compartimentului de specialitate o solicitare motivată, însoţită de copii de pe actele care au stat la baza formulării solicitării. Solicitarea se semnează de conducătorul organului de inspecţie fiscală.

4.Dacă înregistrarea fiscală se realizează la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, aceste autorităţi transmit organului fiscal competent o solicitare motivată, însoţită de copii de pe documentele care au stat la baza formulării solicitării. Solicitarea se semnează de conducătorul autorităţii solicitante şi trebuie să conţină atât dovada faptului că contribuabilul a cărui înregistrare fiscală este solicitată este subiect al unui raport juridic fiscal, cât şi toate elementele de identificare ale acestuia: denumire/nume şi prenume, adresă şi, după caz, cod numeric personal. Dacă se solicită înregistrarea fiscală a unor sedii secundare trebuie comunicate şi datele de identificare ale contribuabilului care le-a înfiinţat: denumire, cod de identificare fiscală, domiciliul fiscal.

5.În cazul în care autoritatea care administrează creanţe fiscale nu transmite dovada că contribuabilul a cărui înregistrare fiscală este solicitată este subiect al unui raport juridic fiscal şi/sau transmite datele de identificare incomplete, organul fiscal central competent respinge cererea. Organul fiscal central competent comunică autorităţii solicitante respingerea motivată a cererii.

6.1. În cazul în care înregistrarea fiscală are la bază
a) constatări proprii ale organelor de administrare fiscală;
b) solicitări ale altor organe care administrează creanţe fiscale,
compartimentul de specialitate întocmeşte notificarea prevăzută în anexa nr. 2b) la ordin, care se semnează de conducătorul unităţii fiscale. Notificarea se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală.

Notificarea reprezintă şi invitaţie în vederea audierii contribuabilului.

6.2. Exemplarul al doilea al notificării, care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului, se semnează de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură.

7.Nu se emit notificări, în cazul în care înregistrarea fiscală a contribuabilului are la bază:

8 a) constatări ale organelor de inspecţie fiscală;
8b) hotărâri judecătoreşti definitive/definitive şi irevocabile transmise de instanţele judecătoreşti, prin care se dispune înscrierea unor fapte în cazierul fiscal al persoanelor fizice nerezidente, neînregistrate fiscal în România.

9. În cazul în care, în termenul prevăzut de notificare, contribuabilul depune declaraţia de înregistrare fiscală, procedura se sistează prin referat motivat, înregistrarea fiscală efectuându-se în baza declaraţiei contribuabilului. Referatul se aprobă de conducătorul organului fiscal central competent.

10. În cazul în care, în termenul prevăzut de notificare, contribuabilul prezintă organului fiscal central competent documente din care rezultă că nu are obligaţia de a solicita înregistrarea fiscală, compartimentul de specialitate analizează documentaţia depusă şi întocmeşte un referat prin care propune sistarea procedurii de înregistrare fiscală a contribuabilului. Referatul se aprobă de conducătorul organului fiscal central competent. Sistarea procedurii de înregistrare fiscală se aduce de îndată la cunoştinţa contribuabilului.

11. După expirarea termenului prevăzut de notificare, compartimentul de specialitate, în baza datelor deţinute, întocmeşte un referat prin care propune înregistrarea fiscală a contribuabilului respectiv, dacă:
a) contribuabilul nu se prezintă în urma notificării;
b) documentele prevăzute la pct. 9, prezentate de contribuabil, ca urmare a notificării, nu justifică sistarea procedurii de înregistrare fiscală.

12. Referatul, prin care se propune înregistrarea fiscală a contribuabilului, se întocmeşte şi pentru contribuabilul care se încadrează în una din situaţiile prevăzute la pct. 7

13. Referatul trebuie să conţină, în mod obligatoriu, toate datele de identificare ale contribuabilului care urmează să fie înregistrat fiscal, motivaţia înregistrării fiscale şi, după caz, obligaţiile declarative care vor fi înscrise în vectorul fiscal.

13.1. În baza referatului, compartimentul de specialitate întocmeşte Decizia privind înregistrarea fiscală din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2a) la ordin. Referatul şi decizia privind înregistrarea fiscală, însoţite de documentaţia care a stat la baza înregistrării fiscale a contribuabilului, se înaintează spre aprobare conducătorului unităţii fiscale. Decizia se întocmeşte în 2 exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală.

13.2. Exemplarul al doilea al deciziei, care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului, se semnează de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură.

14. Data înregistrării fiscale a contribuabilului este data comunicării Deciziei privind înregistrarea fiscală din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale.

15. Înainte de comunicarea Deciziei privind înregistrarea fiscală din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, compartimentul de specialitate verifică dacă respectivul contribuabil a depus declaraţie de înregistrare fiscală, după expirarea termenului prevăzut în notificare.

16. În cazul în care contribuabilul depune declaraţia de înregistrare fiscală până la data comunicării Deciziei privind înregistrarea fiscală din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat prin care propune desfiinţarea deciziei şi sistarea procedurii. Referatul se aprobă de conducătorul organului fiscal central competent. Înregistrarea fiscală se efectuează în baza declaraţiei de înregistrare fiscală a contribuabilului.

17. În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării Deciziei privind înregistrarea fiscală din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, compartimentul de specialitate întocmeşte certificatul de înregistrare fiscală, care se semnează de către conducătorul unităţii fiscale şi se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală.

18. Odată cu înregistrarea fiscală a contribuabilului se aplică şi sancţiunile pentru nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiei de înregistrare fiscală, conform prevederilor legale în vigoare.

19. Dacă înregistrarea fiscală s-a realizat la solicitarea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, după comunicarea Deciziei privind înregistrarea fiscală din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, compartimentul de specialitate comunică şi autorităţii solicitante codul de înregistrare fiscală atribuit respectivului contribuabil, precum şi data înregistrării fiscale.

20.Documentele care au stat la baza înregistrării fiscale, precum şi actele administrative şi procedurale emise de organul fiscal central în aplicarea procedurii se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

Deja ai votat!

Vezi comentariile
mai jos

inregistrarea fiscala din oficiu

Distribuie acest articol

Articolul anterior
Noua reglementare privind proprirea electronica a conturilor bancare
Articolul următor
In cat timp se pot debloca conturile bancare, poprite de catre ANAF, incepand din 2017?

Te-ar mai putea interesa si:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.